Vedtekter

1. Formål og medlemsskap

 1. Vestfold Digitale Ungdom er en barne- og ungdomsforening med formålet å fremme interesse og engasjement for digital kultur. Vestfold Digitale Ungdom baserer seg på frivillig engasjement, og er partipolitisk og religiøst uavhengig.
 2. Som medlemmer i Vestfold Digitale Ungdom regnes alle som har betalt kontingenten for inneværende medlemsår.
 3. Alle aktiviteter skal være rusfrie

2. Årsmøtet

 1. Årsmøtet er Vestfold Digitale Ungdoms øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår.
 2. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel.
 3. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten siden forrige årsmøte, med tale-, forslags- og stemmerett.
 4. Alle stemmer på årsmøtet skal skje ved personlig oppmøte.
 5. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:
  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Årsmelding fra styret.
  3. Regnskap fremlegges.
  4. Vedtektsendringer.
  5. Valg av leder og styremedlemmer.
  6. Valg av revisor.
 6. Revisor skal gjennomgå foreningens regnskap, og fremme innstilling om å godkjenne regnskapet på årsmøtet.
 7. Det avholdes ekstraordinært årsmøte hvis styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling må sendes med minst en ukes varsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.
 8. Styret kaller inn til årsmøte og evt. ekstraordinært årmøte elektronisk.

3. Styret

 1. Styret er det øverste organet i foreningen mellom årsmøtene. Styret består av 7 styremedlemmer valgt av årsmøtet, hvorav en skal være leder. Styret sitter fram til neste årsmøte og har fullmakt til å supplere seg selv ved frafall.
 2. Styret er kun vedtaksdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Det avholdes styremøter dersom leder eller minst to styremedlemmer krever det.
 3. Styret kan behandle enkeltsaker elektronisk dersom ingen styremedlemmer ber om at saken skal behandles på et styremøte. Ved elektronisk behandling kreves 50% flertall i styret. Avstemninger skal protokollføres.
 4. Styrets leder sammen med et styremedlem har signaturrett for foreningen.
 5. Styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap har prokura. I tillegg kan styret gi andre personer prokura.

4 Prosjektgrupper

 1. Styret kan oppnevne prosjektgrupper. Prosjektledere, og dennes eventuelle stedfortreder velges av styret. Øvrige medlemmer velges av prosjektleder. Funksjonstid fastsettes av styret
 2. Prosjektleder tiltrer styret som observatør med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
 3. Dersom prosjektleder er fast medlem av styret, tiltrer stedfortreder som observatør til styret. Dersom ikke stedfortreder er valgt, velges en observatør av og fra prosjektgruppen, etter at denne er valgt.

5. Diverse

 1. Vedtektene er Vestfold Digitale Ungdoms øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall på et årsmøte. Forslag til endring av vedtektene må være sendt styret senest en uke før et årsmøte. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet, med mindre årsmøtet vedtar noe annet.
 2. Alle vedtak i Vestfold Digitale Ungdoms organer krever alminnelig flertall hvis ikke annet er spesifisert i vedtektene. Ved stemmelikhet i styret avgjør leders stemme. Medlemsskap gjelder for et år av gangen. Regnskapsåret følger kalenderåret.
 3. Vestfold Digitale Ungdom kan bare oppløses med 2/3 flertall på et ordinært årsmøte og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsning er eneste sak som skal behandles. Ved oppløsning bestemmer det ekstraordinære årsmøtet fordelingen av Vestfold Digitale Ungdoms midler.
 • Første gang vedtatt, versjon 1.0: Stiftelsesmøte Borgheim 27. mars 2004
 • Revidert, versjon 1.1: Årsmøte på Borgheim 12. mars 2005
 • Revidert, versjon 1.2: Årsmøte i Nessjar 4. november 2007
 • Revidert, versjon 1.3: Årsmøte i Larvik 21. mars 2009
 • Revidert, versjon 1.4: Årsmøte i Tønsberg 28. november 2012
 • Revidert, versjon 2.0: Årsmøte i Horten 14. desember 2013
 • Revidert, versjon 2.1: Ekstraordinært årsmøte Tønsberg 12. juni 2016
 • Revidert, versjon 2.2: Årsmøtet i Tønsberg 22. januar 2017